A.2

A.2. Art. 84 Kodeksu cywilnego – w kontekście wskazania w treści zawartej umowy zaniżonego całkowitego kosztu kredytu (CKK) oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO.

/podstawa może być zastosowana do wszystkich umów kredytowych, w których wskazano zaniżony CKK lub RRSO./

Art. 84 Kodeksu cywilnego umożliwia uchylenie się od dokonanej czynności prawnej (np. zawartej umowy) jeżeli do jej dokonania doszło pod wpływem mylnego wyobrażenia o istniejącym stanie rzeczy, treści złożonego oświadczenia woli (np. oświadczenia o zaciągnięciu kredytu), czy skutkach prawnych związanych z dokonaniem czynności prawnej (np. zawarcia umowy czy aneksu do umowy). Błąd taki dodatkowo musi być doniosły, czyli taki, że gdyby nie owo błędne wyobrażenie, osoba nie dokonałaby danej czynności prawnej (np. nie zawarła umowy kredytowej tudzież nie podpisała aneksu do umowy).

W przypadku umów kredytowych w CHF takim błędem może być np. przekonanie kredytobiorcy o kosztach kredytu.

Zważywszy, że część banków podawała w umowach kredytowych zaniżone całkowite koszty kredytu (CKK) oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) istnieją podstawy do uchylenia się od o zawartych umów z powodu zawarcia umowy kredytu pod wpływem błędu.