A.2 (kredyt denominowany)

A.2.    Art. 58§1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 358§1 Kodeksu cywilnego (w wersji obowiązującej do 23 stycznia 2009r.) – w kontekście wyrażenia kwoty kredytu w walucie szwajcarskiej, pomimo braku przepisów ustawowych umożliwiających wyrażenie kredytu w walucie obcej, w sytuacji gdy faktycznie ów kredyt miał być wypłacony i spłacany wyłącznie w walucie polskiej.

Jeżeli przyjąć hipotetycznie, że wskazana w umowie o kredyt denominowany suma CHF jednak jest kwotą kredytu, wówczas istnieje podstawa unieważnienia umowy kredytowej ze względu na jej sprzeczność z art. 358§1 K.c. (w wersji obowiązującej do 23 stycznia 2009r.).

Przepis ten zakazywał wyrażania zobowiązań pieniężnych w walutach obcych, o ile inne przepisy ustawowe nie zezwalały na odstępstwo od tej zasady.

W przypadku kredytów, które były w umowie wyrażane w CHF (czy innej walucie obcej ), ale jednocześnie na podstawie tejże umowy wypłacana w PLN prawo nie zezwalało na odstępstwo od powyższej zasady walutowości.

Zgodnie z art. 58§1 Kodeksu cywilnego sprzeczność tego rodzaju z bezwzględnie obowiązującym przepisem skutkuje bezwzględną nieważnością całej umowy.

Więcej w:
https://konieczchf.pl/2015/11/02/17-czy-banki-rzeczywiscie-skutecznie-obeszly-zasade-walutowosci-przy-konstruowaniu-umow-o-kredyty-denominowane/