B.2

B.2. Art. 58 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego w związku z art. 385§2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego – w kontekście niezawarcia w treści umowy kredytowej postanowień wyjaśniających kredytobiorcy powody zastosowania i specyfikę funkcjonowania mechanizmu indeksacji (waloryzacji) kredytu do kursu CHF.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej analizując umowę kredytu indeksowanego do CHF i zastosowany w nim mechanizm indeksacji stwierdził że, aby został spełniony wymóg sporządzania (wynikający z art. 5 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich) warunków umownych prostym i zrozumiałym dla konsumenta językiem treść umowy winna wskazywać „w sposób przejrzysty powody i specyfikę mechanizmu przeliczania waluty obcej, a także związek między tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach dotyczących uruchomienia kredytu, tak by konsument mógł przewidzieć, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tego faktu konsekwencje ekonomiczne” (wyrok TSUE z dnia 30 kwietnia 2014 r. C-26/13).

Wymóg jasnego przedstawienia mechanizmu indeksacji został wprost potwierdzony w samej ww. dyrektywie. Pkt 2 lit. d załącznika do Dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich literalnie stanowi, że metoda indeksacji cen powinna być w umowie jasno przedstawiona.

W kontekście powyższego wymogu i wyroku TSUE, zasady wykładni prawa krajowego (polskiego) w zgodzie z prawem unijnym, oraz art. 385§2 zdania pierwszego Kodeksu cywilnego, stanowiącemu, że wzorzec umowy powinien być sformułowany w sposób zrozumiały, należy stwierdzić, iż umowy o kredyty indeksowane do CHF zostały sporządzone w sposób rażąco naruszający bezwzględny wymóg formułowania umów w sposób zrozumiały.

Umowy kredytowe nie zawierają jakichkolwiek informacji o powodach zastosowania mechanizmu indeksacji (waloryzacji) i specyfice jego funkcjonowania.

Patrz: https://konieczchf.pl/2015/10/12/16-kolejna-podstawa-do-odfrankowienia-kredytu-brak-w-tresci-umowy-informacji-o-powodach-zastosowania-i-specyfice-dzialania-mechanizmu-waloryzacji-kredytu-do-kursu-chf/

Tym samym istnieje podstawa (art. 58§1 i §3 Kodeksu cywilnego) co najmniej do unieważnienia postanowień kształtujących mechanizm waloryzacji kredytu do CHF.